VÅR GODE BARNEHAGE

 

Vår gode barnehage består av et HUS med rom for variasjon og særtrekk.

 

FUNDAMENTET = Felles barnesyn; Rammeplanen - alt arbeid bygger på dette.

 

GRUNNMUREN = Felles standard og grunnkvalitet. Vårt grunnarbeid skal være SOLID !

 

HUSET = Vår profil/satsingsområde – vår identitet og særmerke.

 

TAKET = Visjonen – det vi strekker oss mot.

 

I barnehagen ser vi barna som verdifulle, kompetente og sosiale mennesker. De er små individ som kan og som vil: ”Jeg er liten, men jeg våger! ”

 

BARN ER:                       

 

VERDIFULLE

- unike

- likeverdige

- undrende

- kulturskapende

 

KOMPETENTE

- unike

- likeverdige

- undrende

- kulturskapende

 

SOSIALE

- unike

- likeverdige

- undrende

- kulturskapende

 

BARNEHAGENS STANDARD:

Barna opplever å få uttrykke tanker/følelser, og får anledning til å  gjøre egne valg.

Barna opplever daglig glede ved å mestre og å få positiv tilbakemelding.

Barna opplever et inkluderende miljø med vennskap, omsorg, lek og læring.

Barna opplever et utfordrende miljø preget av allsidig natur- og kulturerfaringer

 

KONFLIKTLØSING:

Vårt hovedprinsipp er å være i forkant av problemene og slik rydde unna mange skjær i sjøen.

 

Dette gjøres ved at:

De voksne er nær barna og slik avverger konflikter

Barna blir delt i grupper.

Leken blir godt organisert slik at ulike grupper ikke ødelegger for hverandre.

Vi snakker med barna om begrepene rett/galt, rettferdighet, omsorg o.l.

Vi vil ha få, men klare regler.

Vi vil IKKE ha en hverdag der vi går rundt og hakker på barna !

 

Når en konflikt har oppstått vil vi gjøre følgende:

Sjekke ut om det er alvor eller lek (dette kan forveksles).

Se om barna har løsningsforslag selv.

Foreslå løsninger for de yngste barna.

Sette barna inn i en tenkt situasjon, ”ville du likt å få vann i nakken?”

Sette ord på følelsene, ”Lars blir redd når du stenger døra”.

Konsekvens skal stå i forhold til ugjerningen.

 

Målet med all grensesetting er at reglene blir en del av barnet og at de slik kan utøve selvkontroll. For å oppøve denne evnen er det viktig at vi viser barna tillit og stoler på dem ut fra deres alder

og modenhet.

 

 

S =  SPRÅKUTVIKLING

Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi bruker bl.a. MinoKart og andre flotte språkverktøy.

 

A =  AKTIVITET

Vi ønsker å gi barna i Kanutten gode rammebetingelser for barn trivselsmuligheter for lek, livsutfoldelse og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede og gir allsidig bevegelses-erfaring. For å nå dette målet, har vi innredet et rom som en ”mini-gymsal” hvor vi har tjukkas, ribbevegg, ringer og klatrevegg. I tillegg har vi Gymdag i Møvikhallen – her får barna boltre seg i en kjempestor hall og vi har også tilrettelagte aktiviteter.

 

M =  MUSIKK

Som musikk-barnehage ønsker vi at barna skal bli fortrolige med å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, lek, rytmikk og bevegelse etter musikk. Gjennom rim og regler, musikkeventyr og dramatisering, flettes musikken inn i barnas fantasiverden og utvikler deres musikkglede og musikalitet.

Vi vil formidle sang, lek og musikk på barnas egne premisser.

 

M =  MATEMATIKK

Vi ønsker at barna skal tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. De skal også få erfare ulike type størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Vi ønsker at barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.

 

E =  ENGASJEMENT

Vi skal føre kontinuerlige vurderinger, diskusjoner og veiledning på hvilke verdier vi formidler til barna og hverandre. Vi fokuserer på verdier vi ønsker skal gjennomsyre barnehagen vår i foreldresamarbeid, sammen med barn og i personal-samarbeid og utad.

 

N =  NYSKAPENDE

Vi voksne ønsker å være lyttende/åpen, bruke vår erfaring til å tenke nytt og ikke være redd for å gå nye veier. Vi skal være fleksibel, kreativ og alltid se etter muligheter for forbedring av innholdet i barnehagen. I dette året, skal vi begynne med engelsk-undervisning – både for de store og de aller minste !