SANG OG DANS

Alle store og små i Kanutten Familiebarnehage er svært glad i dans og musikk. Derfor har vi fra august 2004 kalt oss for Musikkbarnehage. Vi satser på musikk som en rød tråd gjennom alt vi gjør, og det er ikke det musikalske resultatet som teller, men barnas sosiale og kreative utvikling som står i forgrunnen.

Hver måned lærer barna nye sanger til gitarspill eller fløytespill, og vi har en stor kasse fylt med mange ulike rytmeinstrumenter. Vi har også gått til innkjøp av et ordentlig piano !! Barna får lov til å spille på den etter ønske - men; dette under oppsyn....

FORMÅL:

Formålet med å drive en musikkbarnehage er å gjøre barna fortrolige med å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, lek, rytmikk og bevegelse etter musikk. Gjennom rim og regler, musikkeventyr og dramatisering, flettes musikken inn i barnas fantasiverden og utvikler deres musikkglede og musikalitet. Vi vil formidle sang, lek og musikk på barnas egne premisser.

INNHOLD:

Barna skal foruten lære seg nye spennende sanger, også lære om flere typer musikkformer; opera, jazz, rock, blues, pop osv. Inntrykkene barna får gir mulighet for undring, eksperimentering og nyskaping. Barna gis mulighet til å velge sin egen uttrykksform for følelse og tanke; vi kan velge det vokale området, det instrumentale området og bevegelsesområdet.

Ved bevisst bruk av musikk og lyd som lekemateriale, får barna en mulighet til å leke seg til kunnskap om musikalske grunnbegreper og materialer. Under leken kommer barna i berøring med utallige forskjellige sider ved musikken, med en rekke instrumenter og deres muligheter. Som ulike slags lyder, elementære begreper som høyt og dypt, sterkt og svakt, fort og langsomt osv.

Barna skal få delta i flere musikalske ytringsformer som sang, spill og dans, og de lærer seg å lytte. Fordi vi i begynnelsen skal gripe musikken an på en slik måte at det bærer preget av lek, får barna en grunnleggende følelse av trygghet og glede i aktivitene. Da kan vi senere gå videre gi barna en mer fagrettet musikkundervisning. Barna får også den glede av å oppleve musikk/dans/bevegelse fra andre land og kulturer.

   "BARNS MUSIKALSKE KOMPETANSE ER EN DEL AV DETS SOSIALE KOMPETANSE....."