LEK OG LÆR

SAMSPILL: I rammeplanen brukes begrepet "basiskompetanse". Det er et vidt begrep som betyr kommunikasjonsevne i vid forstand, verbal og non-verbal. Vi vil fokusere på sosial kompetanse som vi finner mer spesifikt dekkende på det vi ønsker at barna skal få med seg fra barnehagen.

Ved å veilede barna frem til sosial kompetanse, økes deres evne til samspill og konfliktløsning. Barna lærer å gå inn i lek og sosialt samspill med andre. De lærer om vennskap og det å beholde det over tid.

Vi arbeider kontinuerlig og aktivt med å gi barna kompetanse på samspill med andre barn - og voksne. Dette læres best i lek og hverdagssituasjoner. Men vi har også ukentlige samlinger hvor vi fokuserer på periodemål.

Sosial kompetanse er å utvikle evnen til:

SELVHEVDELSE: Evnen til å hevde/prestere seg selv positivt. Ta initiativ i forhold til andre mennesker.

EMPATI: Evnen til innlevelse og medfølelse, gjenkjenne andres følelser.

PROSOSIAL ADFERD; evnen til å "gjøre" empati/medfølelse dvs. frivillige og uegenyttige holdninger og handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre. En motpol til avvisning, mobbing og vold.

SELVKONTROLL: evnen til å planlegge og tenke over konsekvensen av ens egne handlinger - løse konflikter*. Mestre hverdagslivets utfordringer (spise selv, kle seg selv osv.), utsette og kontrollere egne ønsker og behov (turtaking).

LEK, GLEDE OG HUMOR: evnen til å oppleve/føle glede, kunne slappe av, spøke og ha det mor og kunne involvere seg fullt og helt i lek.

VOKSENROLLEN: Vi ønsker å styrke barnets selvfølelse og selvtillit, og skape et aksepterende og godt klima der vi selv er gode samspillsmodeller.

*Konfliktløsning:

Vi prøver å veilede barnet i prosessen i stedet for å komme med ferdige løsninger - og går frem som følger;               

1. Barnet/barna konfronterer hverandre med ønsker/behov, som utløste konflikten.

2. Den voksne stiller spørsmål som sorterer og klargjør konflikten

3. Barn får selv komme med løsninger, evt. kompromisser.

4. Den voksne følger med om avtalene blir fulgt opp.

LEK:

Lek defineres som barnas selvstyrte og spontane aktivitet enten den foregår alene eller sammen med andre. Lek er frivillig virksomhet og det spesielle ved leken er at her bearbeider barna sine inntrykk og tilpasser tanker og oplevelser til sitt eget utviklingsnivå.

I leken bruker barna sine opplevelser og observasjoner og gir dem form eller uttrykk gjennom det materiale de har tilgjengelig. Dette er deres måte å skaffe seg forståelse og å tilegne seg ferdiheter på. Leken er en viktig del av et barns hverdag.

Den stimulerer og tar vare på barns fantasi, utvikler språket, kroppen og gir sosial trening. Lek er barns arbeid og gjennom leken skjer utvikling. Vi ønsker å ta leken på alvor og har gitt den stor plass i barnehagen.