VÅR VISJON

Vår gode barnehage består av et HUS med rom for variasjon og særtrekk.

FUNDAMENTET
= Felles barnesyn; Rammeplanen - alt arbeid bygger på dette.

GRUNNMUREN
= Felles standard og grunnkvalitet. Vårt grunnarbeid skal være SOLID !

HUSET
= Vår profil/satsingsområde – vår identitet og særmerke.

TAKET = Visjonen – det vi strekker oss mot.

I barnehagen ser vi barna som verdifulle, kompetente og sosiale mennesker. De er små individ som kan og som vil: ”Jeg er liten, men jeg våger! ”

BARN ER:

VERDIFULLE                          KOMPETENTE                                   SOSIALE
- unike                                    - lekende                                            - kontaktskapende
- likeverdige                           - kreative                                           - humoristiske
- undrende                             - selvstendige                                      - medvirkende
- kulturskapende                    - lærelystne                                        - inkluderende

BARNEHAGENS STANDARD:
Barna opplever å få uttrykke tanker/følelser, og får anledning til å  gjøre egne valg.                                                               
Barna opplever daglig glede ved å mestre og å få positiv tilbakemelding.
Barna opplever et inkluderende miljø med vennskap, omsorg, lek og læring.
Barna opplever et utfordrende miljø preget av allsidig natur- og kulturerfaringer

KONFLIKTLØSING:
Vårt hovedprinsipp er å være i forkant av problemene og slik rydde unna mange skjær i sjøen.

Dette gjøres ved at:
De voksne er nær barna og slik avverger konflikter
Barna blir delt i grupper.
Leken blir godt organisert slik at ulike grupper ikke ødelegger for hverandre.
Vi snakker med barna om begrepene rett/galt, rettferdighet, omsorg o.l.
Vi vil ha få, men klare regler.
Vi vil IKKE ha en hverdag der vi går rundt og hakker på barna !

Når en konflikt har oppstått vil vi gjøre følgende:
Sjekke ut om det er alvor eller lek (dette kan forveksles).
Se om barna har løsningsforslag selv.
Foreslå løsninger for de yngste barna.
Sette barna inn i en tenkt situasjon, ”ville du likt å få vann i nakken?”
Sette ord på følelsene, ”Lars blir redd når du stenger døra”.
Konsekvens skal stå i forhold til ugjerningen.

Målet med all grensesetting er at reglene blir en del av barnet og at de slik kan utøve selvkontroll. For å oppøve denne evnen er det viktig at vi viser barna tillit og stoler på dem ut fra deres alder
og modenhet.


S =  SPRÅKUTVIKLING

Barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning, og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi bruker bl.a. MinoKart og andre flotte språkverktøy.

A =  AKTIVITET
Vi ønsker å gi barna i Kanutten gode rammebetingelser for barn trivselsmuligheter for lek, livsutfoldelse og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede og gir allsidig bevegelses-erfaring. For å nå dette målet, har vi innredet et rom som en ”mini-gymsal” hvor vi har tjukkas, ribbevegg, ringer og klatrevegg. I tillegg har vi Gymdag i Møvikhallen – her får barna boltre seg i en kjempestor hall og vi har også tilrettelagte aktiviteter.

M =  MUSIKK
Som musikk-barnehage ønsker vi at barna skal bli fortrolige med å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, lek, rytmikk og bevegelse etter musikk. Gjennom rim og regler, musikkeventyr og dramatisering, flettes musikken inn i barnas fantasiverden og utvikler deres musikkglede og musikalitet.
Vi vil formidle sang, lek og musikk på barnas egne premisser.

M =  MATEMATIKK
Vi ønsker at barna skal tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. De skal også få erfare ulike type størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Vi ønsker at barna skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former.

E =  ENGASJEMENT
Vi skal føre kontinuerlige vurderinger, diskusjoner og veiledning på hvilke verdier vi formidler til barna og hverandre. Vi fokuserer på verdier vi ønsker skal gjennomsyre barnehagen vår i foreldresamarbeid, sammen med barn og i personal-samarbeid og utad.

N =  NYSKAPENDE
Vi voksne ønsker å være lyttende/åpen, bruke vår erfaring til å tenke nytt og ikke være redd for å gå nye veier. Vi skal være fleksibel, kreativ og alltid se etter muligheter for forbedring av innholdet i barnehagen. I dette året, skal vi begynne med engelsk-undervisning – både for de store og de aller minste !